Bạn Sẽ Đóng vai Blake Largermann, một cameraman, cùng vợ của mình (Lyn). Cả 2 người là phóng viên hiện trường , thích hạo hiểm và không ngại rủi ro,…